Cổng dữ liệu Thông tin & Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

An toàn thông tin

Số doanh nghiệp cơ cấu theo loại hình sản phẩm, dịch vụ cung cấp năm 2023
Số doanh nghiệp ATTT cơ cấu theo loại hình kinh tế năm 2023
Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT mạng (đơn vị: doanh nghiệp)
Số lượng lao động của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT mạng (đơn vị: người)
Doanh thu và số tiền NSNN lĩnh vực ATTT mạng (đơn vị: tỷ đồng)
Số cuộc tấn công mạng được phát hiện (đơn vị: cuộc)
Số lượng người đăng ký sử dụng ký số từ xa
Số lượng đầu sản phẩm ATTT mạng nội địa
Số lượng Hệ thông tin được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ
Số lượng thành viên thuộc Mạng lưới ứng cứu ATTT mạng quốc gia
Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet (đơn vị: triệu địa chỉ)
Doanh thu từ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ATTT NĂM 2023

TTTên doanh nghiệp