Cổng dữ liệu Thông tin & Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Bưu chính

Số lượng doanh nghiệp bưu chính (đơn vị: doanh nghiệp)
Tổng doanh thu và số tiền nộp ngân sách nhà nước (đơn vị: tỷ đồng)
Doanh thu dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho TMĐT (đơn vị: tỷ đồng)
Số lượng lao động của doanh nghiệp bưu chính (đơn vị: người)
Doanh thu dịch vụ bưu chính (đơn vị: tỷ đồng)
Sản lượng dịch vụ bưu chính

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH NĂM 2023

TTMã số DNTên doanh nghiệpĐịa chỉ liên hệ