Cổng dữ liệu Thông tin & Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Chuyển đổi số

Số lượng giao dịch trên nền tảng NDXP
(đơn vị tính: triệu giao dịch)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ LĨNH VỰC CHÍNH PHỦ SỐ NĂM 2023

TTTên lĩnh vựcTháng 1Tháng 2Tháng 3Quý ITháng 4Tháng 5Tháng 6Quý IITháng 7Tháng 8Tháng 9Quý IIITháng 10Tháng 11Tháng 12Quý IVCả năm