Cổng dữ liệu Thông tin & Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính, cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính năm 2024

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỘP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH, VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH NĂM 2024