Cổng dữ liệu Thông tin & Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
Tổng doanh thu và số tiền nộp NSNN của doanh nghiệp năm 2023 (đơn vị: Tỷ đồng)​
Tổng số thuê bao và lưu lượng Internet băng rộng cố định năm 2023
Tổng số thuê bao và lưu lượng Internet băng rộng di động năm 2023
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang năm 2023 (đơn vị: %)
Số thuê bao băng rộng di động và cố định trên 100 dân năm 2023
Số lượng tên miền quốc gia (đơn vị: nghìn tên miền)
Số lượng địa chỉ Internet IPV4 (đơn vị: triệu địa chỉ)
Số lượng thành viên địa chỉ Internet (đơn vị: thành viên)
Tổng số tên miền do doanh nghiệp Việt Nam phát triển (đơn vị: nghìn tên miền)
Tổng băng thông kết nối VNIX (đơn vị: Gbps)
Số lượng số hiệu mạng (đơn vị: số hiệu mạng)
Số lượng địa chỉ Internet IPV6 (khối /32)
Số lượng địa chỉ Internet IPV6 (khối /48)
Số lượng thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) (đơn vị: thành viên)
Số lượng nhà đăng ký tên miền ".vn"
Tỉ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam
Nộp NSNC từ lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số
Tổng thu lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số
Số lượng thiết bị vô tuyến điện đã cấp phép tần số (đơn vị: Thiết bị/hệ thống)​
Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (đơn vị: vụ)
Số vụ can nhiễu tần số vô tuyến điện có hại (đơn vị: vụ)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

TTTên doanh nghiệp